Kwiaty – rozwijanie pąków

posted in: Uncategorized | 0

Ścinanie kwiatów we wcześniejszej niż normalnie fazie rozwoju i rozwijanie ich w warunkach sztucznych może być bardzo korzystne dla producentów kwiatów. Technologia ta była od dawna stosowana do pędzenia ciętych pędów niektórych drzew i krzewów, przede wszystkim lilaków i forsycji. W ostatnich latach w wielu laboratoriach na świecie opracowuje się preparaty do rozwijania pąków innych ‘kwiatów ciętych, tradycyjnie ścinanych w pełnym rozkwicie. Korzyści jakie można uzyskać dzięki temu zabiegowi to:
■ uzyskanie dodatkowego plonu kwiatów z tej samej powierzchni uprawy,
■ jednorazowy zbiór kwiatów,
■ wcześniejsze rozpoczęcie następnego cyklu produkcyjnego,
■ ograniczenie strat powodowanych przez przymrozki jesienne, B przyspieszenie rozwoju kwiatów w okresie jesienno-zimowym,
■ uzyskanie lepszej jakości kwiatów z uprawy w gruncie,
■ zmniejszenie strat podczas transportu.


Lepsze wykorzystanie miejsca w chłodni i środkach transportu. Metody rozwijania pąków w warunkach sztucznych muszą zapewniać szybki rozwój kwiatów oraz dobrą ich jakość.
Prawidłowy rozwój małych pąków jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje ciągły dopływ substancji odżywczych i hormonalnych z rośliny matecznej. Preparaty do rozwijania pąków muszą być zatem źródłem niezbędnych substancji odżywczych i hormonalnych oraz zawierać związki hamujące rozwój mikroorganizmów, a także przeciwdziałające wystąpieniu etylenu. Jednym z podstawowych składników takich preparatów jest cukier — sacharoza. Stężenie cukru w roztworze musi być optymalne dla danego gatunku. Zbyt wysokie stężenie cukru w roztworze może powodować nekrozy i zasychanie liści. Szczególnie wrażliwe na wysokie stężenie cukru są liście róż i złocieni. Uszkodzeniu liści można zapobiec. Pąki muszą się rozwijać w warunkach wysokiej wilgotności powietrza albo liście trzeba owinąć folią polietylenową, co ogranicza transpirację, a tym samym pobieranie przez nie cukru.

Istotne znaczenie ma dokładne określenie optymalnej fazy rozwoju pąka. Pąki ścinane zbyt wcześnie nie rozwiną się w warunkach sztucznych lub otrzymane z nich kwiaty będą niewyrośnięte, słabo zabarwione i mało trwale. Warunki zewnętrzne, a zwłaszcza światło, temperatura i wilgotność, wpływają w znacznym stopniu na szybkość rozwoju pąków oraz na jakość uzyskanych z nich kwiatów. Pomieszczenia, w których rozwijane są pąki, powinny być także dobrze wentylowane, co zapobiega nagromadzaniu się etylenu, hamującemu rozwój pąków i obniżającemu trwałość kwiatów.
Preparaty do rozwijania pąków powinny być rozpuszczane w czystej wodzie, najlepiej destylowanej lub odmineralizowanej. Stosowanie wody wodociągowej daje znacznie gorsze wyniki, zwłaszcza gdy jest ona chlorowana lub „twarda”, tj. zawiera dużą ilość soli żelaza, wapnia i innych. Jeżeli stosuje się wodę wodociągową, ‘należy ją przegotować, ostudzić i zlać znad wytrąconego osadu. Pojawienie się w roztworze preparatu śluzu, kłaczkowatej zawiesiny lub ciemnego osadu świadczy o tym, że woda lub naczynie nie były wystarczająco czyste. Należy wówczas kwiaty wyjąć, umyć naczynia, przygotować świeży roztwór preparatu i przed umieszczeniem w nim pędów ponownie przyciąć ich końce

Źródło: https://lodz.telekwiaciarnia.pl

Warunki w pomieszczeniu przeznaczonym do rozwoju pąków. Pąki goździków można rozwijać w szklarni w świetle dziennym oraz w po­mieszczeniach oświetlanych sztucznym światłem. Rozwijanie pąków, zwłaszcza mniejszych, w szklarni w miesiącach jesienno-zimowych, a więc w warunkach małej intensywności światła, wymaga dodatko­wego oświetlenia. Natężenie światła na wysokości pąków powinno wynosić około 2000-3000 luksów (lx). Oświetlenie fluorescencyjne, zbliżone do światła dziennego, daje lepsze rezultaty niż stosowanie lamp rtęciowych. W pomieszczeniach z oświetleniem sztucznym dłu­gość dnia powinna wynosić 14—16 godzin. Dla pąków większych wystarcza dzień 12-godzinny.

Temperatura pomieszczenia do rozwijania pąków powinna wynosić 23-25°C. Temperatura może być zmienna i wynosić w dzień około 26-28°C i w nocy 18-20°C. Podwyższenie temperatury do 28- 30°C przyspiesza otwieranie pąków, ale może powodować odbar­wienie płatków, zwłaszcza u odmian czerwonych, oraz przedwczesne zasychanie kielicha i górnych liści najmniejszych pąków.

O jakości kwiatów otrzymywanych z pąków decyduje także wilgot­ność powietrza. Optymalna wilgotność względna w pomieszczeniach, gdzie rozwijane są pąki goździków, powinna wynosić 90-100%. Można ją utrzymać stosując urządzenia nawilżające, nawilżacze do­mowe lub częste spryskiwanie wodą.

Pomieszczenia, w których rozwijane są pąki goździków, powinny być wyposażone w system umożliwiający wymianę powietrza lub muszą być one bardzo dobrze wietrzone, ze względu na występowanie etylenu wydzielanego przez kwiaty; wywołuje on „zasypianie” pą­ków i przyspiesza starzenie się kwiatów.

Goździki ścinane w fazie „pąka zamkniętego”, „krzyżyka” i „gwiaz­dy” uzyskują fazę pędzla odpowiednio po 9-10, 6-7 i 2-5 dniach. Kwiaty uzyskane z tych pąków są zwykle bardzo dobrej jakości. Okres ich rozwoju jest stosunkowo krótki i można je rozwijać w tem­peraturze zarówno trochę niższej, jak i wyższej od zalecanej. Trze­ba się jednak liczyć z tym, że np. w temperaturze 18°C czas rozwija­nia pąków będzie mniej więcej dwukrotnie dłuższy niż w tempera­turze 23-25°C.

Pąki najmniejsze, tj. ścinane w fazie „grochu” lub „orzecha”, można

Źródło: https://warszawa.telekwiaciarnia.pl